Algemene Verkoopsvoorwaarden GH PROJECTS bv

 1. De algemene verkoopsvoorwaarden van GH Projects bv zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten met klanten en leveringen verricht door GH
  Projects bv, tenzij andersluidende voorwaarden schriftelijk werden overeengekomen.
 2. OFFERTES: zijn vrijblijvend en worden zonder verbintenis gedaan.
 3. AFHALING-LEVERING van goederen: enkel goederen vermeld op de bestelbon of overeenkomst, met uitsluiting van alle andere, worden door GH Projects bv geleverd.
 4. KLACHTEN: Om in aanmerking te kunnen genomen worden, dienen klachten te worden geformuleerd bij aangetekende brief en ons te bereiken binnen de 8 dagen na factuurdatum.
 5. BETALINGEN: Onze facturen zijn kontant en zonder korting betaalbaar te Belsele-Waas. Van wat voorafgaat kan enkel worden afgeweken door de  uitdrukkelijke vermelding van een betalingstermijn op de voorzijde van de factuur.
 6. INTREST: De niet op hun vervaldag betaalde facturen, brengen van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling noodzakelijk weze, een verwijlrente op aan de wettelijke rentevoet, vermeerderd met 5 procentpunten ’s jaar.
 7. SCHADEVERGOEDING: Daarenboven zal elke factuur die niet in hoofdsom en verwijlrente wordt vereffend binnen 15 dagen na aangetekende ingebrekestelling, automatisch worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, evenwel met een minimum van 40.00€ en een maximum van 6.500.00€. Deze verhoging geldt als forfaitaire schadevergoeding boven intrest en gerechtskosten, en wordt door de koper aanvaard als zijnde toepassing van art.1229B.W.
 8. GESCHILLEN: Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht, gebeurlijke geschillen zullen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid der
  rechtbanken van onze maatschappelijke zetel.
 9. ADMINISTRATIEKOSTEN: Niet kontant betaalbare facturen van minder dan 125.00€ excl. BTW worden verhoogd met 12.50€ administratiekosten.